Smirnice o dosahu eu

Smìrnice EU Atex stanovuje základní po¾adavky, které musí splòovat v¹echny výrobky, které jsou uvedeny do provozu v prostøedí s nebezpeèím výbuchu. Funkènì související normy s doporuèeními vymezují specifické po¾adavky. V rámci vnitøních pøedpisù uplatòovaných v jednotlivých èlenských státech jsou definovány po¾adavky, které nejsou specifikovány smìrnicí ani vnitøními normami. Interní pøedpisy nemohou být v rozporu s ustanoveními smìrnice, ani nemohou vstoupit do zpøísnìní po¾adavkù stanovených touto smìrnicí.

Smìrnice Atex byla zavedena s cílem minimalizovat riziko, které je sjednoceno s aplikací jakéhokoli úèinku v oblastech, kde mù¾e vzniknout výbu¹ná atmosféra.Výrobce nese plnou zodpovìdnost za urèení, zda urèitý výrobek podléhá posouzení spolupráce z dùvodù atex a pøizpùsobení daného èlánku posledním hodnotám.Schválení Atex je po¾adováno v úspìchu produktù, které jsou umístìny v blízkosti nebezpeèí výbuchu. Zóna nebezpeènosti je poslední oblastí, kde se získávají, pou¾ívají nebo skladují látky, které v kombinaci se vzduchem vytváøejí výbu¹né smìsi. Skupina tìchto látek je definována zejména jako: kapaliny, plyny, prach a cokoli hoølavého. Mohou tedy být napøíklad benzíny, alkoholy, vodík, acetylen, uhlí, prach z døeva, zinkový prach.Provede výbuch, kdy¾ velké mno¾ství energie z úèinného zdroje vznícení dosáhne výbu¹né atmosféry. Po zahájení po¾áru pokraèuje ve výbuchu, co¾ je velkou hrozbou pro lidský ¾ivot a zdraví.