Vakuove baleni wiki

Potravináøské výrobky se stále èastìji skladují v profesionálních podmínkách, aby se prodlou¾ila doba jejich no¹ení a souèasnì se minimalizovalo riziko po¹kození pøi styku se vzduchem, tj. S rùznými výrobky. V souèasné dobì vakuové obaly se nacházejí nejen v továrnách, ale také ve stravovacích zaøízeních nebo v bytech. Vakuové balení umo¾òuje skladovat potraviny v ka¾dodenních podmínkách, a to i po mnoho mìsícù.

Co je balení vakuových potravin? V tomto bodì se pou¾ívají speciální typy plastových sáèkù nebo plastových obalù, ve kterých se vyrábí potraviny. Pak pomocí zvlá¹tních zaøízení z kontejneru nebo vaku se vzduch odtahuje a plastová nádoba nebo pytel je vysoce utìsnìn (plastový sáèek je také svaøen. V domácnosti je vakuum nasáváno pomocí speciálního ruèního èerpadla.

Co umo¾òuje vakuové balení potravin? Rozhodnì prodlu¾uje doba trvanlivosti rùzných potravin. Masné mraznièky vakuovì uzavøené ¾e být uchovávány po dobu 26 mìsícù, také významnì zvy¹uje dobu skladování v chladnièce masa nebo sypkých výrobkù, které jsou udr¾ovány pøi teplotì místnosti. Vakuové nádoby ochranì potravin proti vzduchu, ale také plísnì nebo mikroby, které èasto zpùsobují ka¾ení potravin. Vakuované produkty zachovávají v¹echny chu» a vùni, a zároveò zachování jeho struktury.

V soukromé údr¾bì se také pou¾ívají speciální nádoby uzavøené pod vakem pro skladování produktu a speciální zátky pro vakuové tìsnìní lahví. Díky zátkám po otevøení vína pravdìpodobnì nebudou uchovávány po dobu 2 dnù, ale po dobu 20 - 25 dnù. Cork chrání víno proti oxidaci a samotné víno zachovává ve¹kerou chu» a vùni.

Kromì jídla ve vakuových obalech mù¾ete ¾ít jak ulo¾ené obleèení, které má díky prázdnému vakuu obal jen malý prostor.