Volny pohyb zbo i napchat

http://cz.healthymode.eu/mibiomi-patches-platky-pohodlny-a-ucinny-zpusob-jak-zhubnout/

Základní pøedpoklady Evropského spoleèenství

Pøesná reakce na test "co je certifikát CE?" závisí na øe¹ení základních pøedpokladù fungování Evropské unie. Uvádí se, ¾e dùvodem pro jeho povìøení jsou tøi principy: volný pohyb zbo¾í, povìdomí a peníze. Pro vytvoøení vý¹e uvedených zásad se èlenské státy EU rozhodly vyøe¹it v¹echny pøeká¾ky obchodu uvnitø Spoleèenství a dohodly se na spoleèné politice v systému pro partnery, kteøí nejsou èleny EU. Díky tomu byl na trhu Spoleèenství vytvoøen výmìnný prostor, který je blízký poslednímu prostoru, který je dùle¾itý na hranicích jedné zemì. Získal název Jednotný místní trh nebo Spoleèný trh.

Spoleèný místní trh a marketing produktù

Jednou z nejvìt¹ích pøeká¾ek spojených s obchodem mezi zemìmi jsou národní po¾adavky týkající se vlastností a bezpeènosti výrobkù. V ka¾dé zemi platila nová pravidla a pravidla, která se mezi jednotlivými zemìmi znaènì li¹ila. Výrobce, který chtìl v tìchto zemích nabídnout své materiály, musel poka¾dé splòovat rùzné po¾adavky. V souvislosti s odstranìním obtí¾í v obchodu bylo nutné tyto rozdíly zru¹it. Standardy týkající se nákupu materiálu nemohly být zru¹eny. Stejným øe¹ením proto bylo sjednotit èásti v oblasti celé komunity, díky èemu¾ obchodní výmìna podléhala pouze po¾adavkùm.

V poèáteèní fázi byl uèinìn pokus o regulaci pøedpisù EU ve vztahu k jednotlivým kategoriím výrobkù a materiálù. Pøi zpìtné vazbì na vysokou úroveò slo¾itosti a èasovì nároèných procesù bylo takové øe¹ení opu¹tìno.

Øe¹ení se ukázalo být zjednodu¹enou cestou k problematice technické harmonizace. Byly stanoveny základní po¾adavky na bezpeènost pro konkrétní skupiny výrobkù, které musí být nutnì provedeny pøed pøesunem výrobku nebo výrobku na trh v Evropì.

Podnikatelé ze zemí mimo EU, kteøí chtìjí zavést materiál do prodeje v rámci Spoleèenství, napø. Z Turecka, musí splòovat své normy a zásady EU týkající se kvality. Je na nich, aby tuto skuteènost dokázali.

Byly vytvoøeny harmonizované normy, díky kterým podnikatelé vìdí, jaké základní po¾adavky by mìly být splnìny. S tìmito èástmi není v¾dy povinna nakládat. Podnikatel, který v jiné formì proká¾e, ¾e jeho produkt je u¾iteèný pro provoz na námìstí Spoleèenství.

Ce Certifikát - prohlá¹ení výrobce

Oznaèení Ce není nic jiného ne¾ prohlá¹ení výrobce, ¾e výrobek splòuje urèité po¾adavky pravidel, které se na nìj vztahují.Má symbol osoby prohlá¹ení výrobce nebo jeho zplnomocnìného zástupce. Potvrzuje, ¾e výrobek stál v poznání s urèitými po¾adavky uvedenými ve smìrnicích týkajících se daného zbo¾í. Proto mù¾e být individuální nebo nìkolik rùzných smìrnic.

Právo Spoleèenství stanoví pøedpoklad shody a uplatòování minimálních bezpeènostních po¾adavkù na výrobek opatøený oznaèením CE.

Certifikát CE je rozlo¾en na odpovìdnost výrobce nebo zplnomocnìného zástupce. Toté¾ platí i po prokázání, ¾e výrobek splòuje pøísné po¾adavky smìrnice. Za úèelem urèení této skuteènosti se získá postup posuzování shody a po øádném ovìøení se vydá prohlá¹ení o shodì. Postupy posuzování shody mohou být bohaté na rizikový vztah, který je spojen s dr¾ením daného produktu. Èím dùle¾itìj¹í je riziko pou¾ívání výrobku, tím hlub¹í je, tím nebezpeènìj¹í postupy musí výrobce nebo povìøený zástupce dosáhnout. V nìkterých pøípadech je nutné splnit po¾adavky dokonce i tuctu norem Spoleèenství.